VUOKRAEHDOT AUTOILLE

1. Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lainmukaisena auton varausvaiheessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä tehdyn varauksen mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen.

2. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan. Vuokraajalla on velvollisuus tarkistaa mm. moottoriöljyn määrä sekä renkaiden ilmanpaineet ja puutteita havaitessaan ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

3. Vuokraajan tulee ilmoittaa mahdollisista auton vaurioista vuokraamolle saatuaan auton hallintaansa.

4. Vuokraajan tulee palauttaa auto (lisävarusteineen ja –laitteineen) samassa kunnossa, jossa auto oli asiakkaalle luovutettaessa.

5. Vuokraaja tai vuokraajan kuljettajaksi ilmoittama henkilö sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Kuljettajaksi merkitty henkilö saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Hän on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

6. Auton käyttäminen lainvastaisella tai muulla kuin tavanomaisella tavalla, kuten hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella, on kielletty.

7. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

8. Autossa ei saa tupakoida.

9. Vuokraaja vastaa vuokra-aikana autosta ja sen varusteista. Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

a. korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
b. korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
c. suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vrk:lta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Auton tuulilasille sattuneista vahingoista vuokraaja vastaa täysimääräisesti. Jos autolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 6. kielletyllä tavalla taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraaja saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Vuokraaja on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista rikosoikeudellisista ja muista viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista.
d. Vuokraaja on velvollinen maksamaan vahinkotapauksessa vuokrasopimuksen omavastuuksi osoitetun summan, mikäli auton vakuutusyhtiön korjausarvio ylittää omavastuuosuuden.

10. Jos vuokraajaksi ilmoitettu luonnollinen tai juridinen henkilö tai muu yhteisö kiistää vuokrasopimuksen sitovuuden osaltaan, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta ja muista tämän vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista.

11. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Liikennevahinko-, varkaus- tai hirvieläinvahinkotapauksissa vuokraaja on velvollinen tekemään viipymättä ilmoituksen poliisille. Vuokraajan tulee aina toimittaa vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta.

12. Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen, vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.

13.

a. Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai –paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy kun auto on palautettu vuokraamoon tai vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.

b. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

c. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä sopimuskauden ylimenevältä ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun lisäksi kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

14. Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene

a) suoriutumaan vuokrasopimuksen mukaisista maksuvelvoitteista tai

b) käsittelemään autoa asianmukaisesti. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

15. Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

16. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välillä neuvottelulla, kuluttaja-vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

17. Vuokraamo säilyttää asiakastietoja tämän vuokrasopimuksen mukaisista henkilötiedoista.

18. Mikäli auto on jostain syystä vaurioitunut (esim. liikennevaurio) ja vuokralle ottaja ei pääse aloittamaan matkaa sovittuna vuokra-aikana, on vuokralle antaja velvollinen palauttamaan maksetut varausmaksut, mutta ei ole velvollinen korvaamaan muita peruutuksesta aiheutuneita kuluja.

19. Sopimuksen purkamiseen liittyvät asiat: Jos vuokralainen peruuttaa varauksen 1-21 vrk ennen varauksen alkua, hinnasta peritään 50 %. Mikäli peruutus tapahtuu vuokrapäivänä tai hän jää tulematta paikalle, vuokrahinta peritään täysimääräisenä. Vuokrauksen sopimisen jälkeen maksettua varausmaksua ei palauteta.